Jilin Oil Field Social Insurance Center No.5 Insurance Agency
吉林油田社会保险中心第五保险所
Insurance Agency
Address:-Hexu St, Ningjiang Qu, Songyuan Shi, Jilin Sheng, China, 138000

Jilin Oil Field Social Insurance Center No.4 Insurance Agency
吉林油田社会保险中心第四保险所
Address:-Changning N St, Ningjiang Qu, Songyuan Shi, Jilin Sheng, China, 138000

Jilin Oil Field Social Insurance Center No.8 Insurance Agency
吉林油田社会保险中心第八保险所
Address:-Shihua St, Ningjiang Qu, Songyuan Shi, Jilin Sheng, China, 138000

Jilin Insurance Industry Association
吉林省保险行业协会
Address:-1155 Zhengyang St, Lvyuan Qu, Changchun Shi, Jilin Sheng, China, 130062
+86 431 8897 2076

Jilin Oil Field Social Insurance Center No.8 Insurance Agency
吉林油田社会保险中心第八保险所
Address:-Shihua St, Ningjiang Qu, Songyuan Shi, Jilin Sheng, China, 138000

Jilin Insurance Industry Association 吉林省保险行业协会
Address:-1155 Zhengyang St, Lvyuan Qu, Changchun Shi, Jilin Sheng, China, 130062
+86 431 8897 2076

Taiping Life Insurance Co.,Ltd. Jilin Sub-Branch
太平人寿保险有限公司吉林中心支公司
Address:-208 Jiefang Middle Rd, Chuanying Qu, Jilin Shi, Jilin Sheng, China, 132011

Jilin Heng’an Insurance Agency Co.,Ltd. Baicheng Branch
吉林省恒安保险代理有限公司白城分公司
Address:-4 Changqing N St, Taobei Qu, Baicheng Shi, Jilin Sheng, China, 137000
+86 436 333 0076

Jilin Hongda Group Insurance Agency Changling Business Department
吉林省宏大集团保险代理长岭营业部
Address:-Changling S St, Changling Xian, Songyuan Shi, Jilin Sheng, China, 131500

Jilin Hongda Insurance Agency Company
吉林省宏大保险代理公司
Address:-4569 Qingnian St, Ningjiang Qu, Songyuan Shi, Jilin Sheng, China, 138000

Jilin Qibang Insurance Agency Company
吉林省齐邦保险代理公司
Address:-Yaoye St, Dongfeng Xian, Liaoyuan Shi, Jilin Sheng, China, 136300

Jilin Qibang Insurance Agency Co.,Ltd.
吉林齐邦保险代理有限公司
Address:-Renmin St, Longshan Qu, Liaoyuan Shi, Jilin Sheng, China

Jilin Hongda Insurance Agency Co.,Ltd.
吉林省宏大保险代理有限责任公司
Address:-Jindun St, Nongan Xian, Changchun Shi, Jilin Sheng, China